Priser.

398,- pr time eller fast pris pr mnd.

Kjøring  faktureres med  1/4 time pr besøk.
Innleiepris næring avtales enkeltvis.
Prisjustering foretas årlig 01.02.

 

 

 

Skattefradrag

Tjenesten kan gi deg rett til Særfradrag for store sykdomsutgifter post 3.5.1 i selvangivelsen, ved kostnader ovestigende 9180,- ( pr 2010).

Det er mulig å kreve fradrag for faktiske utgifter du har for å betale andre til å utføre oppgaver du som frisk kunne gjøre selv.

For å kreve fradrag må du i selvangivelsen vedlegge kopi av legeattest som bekrefter at du lider av sykdom eller svakhet. Det er et krav at dette er en varig tilstand, noe som betyr at den må ha vart i to år eller at den forventes å ville vare i minst to år.

Be din lege skrive dette tydelig i legeattesten for å unngå en diskusjon med likningskontoret.

Har du tidligere fremlagt legeattest hvor det fremgår at sykdommen er kronisk eller svakheten varig, behøver du ikke å legge frem legeattest for hvert år du krever særfradrag.

Det er viktig å merke seg at eldre som har varig svekket helse pga alder, også har krav på skattefradrag.

Det er i utgangspunktet ikke noen øvre grense for hvor stort fradrag du kan få på utgiftene som overstiger 9180,- (pr 2010). Det anbefales å ta vare på alle kvitteringer/faktura og skrive vedlegg til selvangivelsen, slik at likningskontoret kan få se kvitteringene om de ønsker det.

Haugesund private omsorgstjenester vil på forespørsel sende en bekreftelse som viser kjøp av våre tjenester, som kan vedlegges selvangivelsen.

 

se for øvrig skatteetatens hjemmesider for nærmere informasjon. www.skatteetaten.no